REGULAMIN DLA GOŚCI CENTRUM REHABILITACJI KINESIS S.C.

REGULAMIN Dla Gości Centrum Rehabilitacji Kinesis S.C.  

I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA

 1. Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. prowadzi turnusy rehabilitacyjne w Osielsku przy ulicy Słonecznej numer 16, 86-031 Osielsko.
 2. Centrum zostało powołane decyzją wspólników w 2013 roku.

II postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pacjentów i ich opiekunów, korzystających z usług Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C., a także prawa i obowiązki gości Centrum.
 2. Każdy pacjent i jego opiekun z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

II REJESTRACJA I ZASADY PRZYJĘĆ I POBYTU

 1. Turnus rehabilitacyjny trwa od niedzieli do soboty. Zakwaterowanie pierwszego dnia (tj. w niedzielę) odbywa się w godzinach 14:00 -16:00. Ostatniego dnia pobytu (tj. w sobotę) należy wymeldować się do godziny 13:00. W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu opłaty naliczane są od niedzieli do soboty.
 2. W ostatnim dniu turnusu (sobota) pokój należy opuścić do godziny 13:00.
 3. Gwarancją zakwalifikowania na turnus rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł brutto najpóźniej 60 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu. W przypadku braku zapłaty zaliczki w tym terminie Pacjent może zostać usunięty z listy bez dodatkowego powiadomienia.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu, złożonej nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, pacjentowi przysługuje zwrot zaliczki w wysokości 50%. W przypadku rezygnacji z pobytu, złożonej w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu pacjentowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
 5. W trakcie trwania turnusu opiekę nad pacjentem sprawuje opiekun. Podczas całego turnusu w Centrum Rehabilitacyjnym Kinesis s.c. opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za osoby będące pod ich opieką, także za szkody wyrządzone z ich udziałem, bądź też za powstały uszczerbek na zdrowiu w wyniku powstałej szkody osobowej podczas pobytu w Centrum przez pacjentów  w wyniku udziału w wypadku lub upadku, za który nie ponosi odpowiedzialności Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c.
 6. Osoby niebędące uczestnikami turnusu mogą przebywać na terenie Centrum do godz. 21.00.
 7. Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. zapewnia pościel oraz ręczniki do dyspozycji gości, które wymieniane są na życzenie.
 8. Na terenie Ośrodka Goście są zobowiązani dbać o porządek w pokojach i na terenie całego Centrum, jak również dbać o sprzęt i urządzenia ośrodkowe oraz zgłaszanie wszelkich usterek dyrekcji Ośrodka.
 9. Na terenie ośrodka Goście zobowiązani są do zachowywania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie całego ośrodka. Śmieci należy segregować i wyrzucać wyłącznie w kuchni oraz w punkcie zbiorczym znajdującym się przed Ośrodkiem.
 10. Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. nie wyraża zgody na przebywanie zwierząt domowych na terenie ośrodka i w pokojach podczas turnusów rehabilitacyjnych.
 11. Do dyspozycji Gości jest bezpłatny, niestrzeżony parking.
 12. Ośrodek wyposażony jest w całodobowy monitoring wizyjny. Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na terenie parkingu.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę i szkody mienia będących własnością gości na terenie Centrum Rehabilitacji.
 14. Przedmioty pozostawione przez Pacjenta lub Opiekuna na terenie Ośrodka, po opuszczeniu pokoju, zostaną odesłane na koszt Pacjenta (Opiekuna) na wskazany przez niego adres, na jego wcześniej złożoną prośbę.
 15. Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy Pacjenta lub jego opiekuna zarówno w pokoju jak i na terenie Ośrodka odpowiada Pacjent (a w przypadku osoby niepełnoletniej i ubezwłasnowolnionej – jego Opiekun prawny). Ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za powstałe szkody.
 16. Rezygnacja z pobytu w trakcie jego trwania bez uzasadnionej przyczyny nie zwalnia od uiszczenia opłaty za cały pobyt.
 17. Do dyspozycji gości jest wyłącznie parter Centrum. Przebywanie na piętrze oraz wchodzenie po schodach na pierwsze piętro stanowi ryzyko gości, gdyż wchodzą po schodach na własną odpowiedzialność.
 18. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.
 19. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych (palenie tytoniu możliwe tylko w wyznaczonych miejscach poza murami budynku).
 20. Pobyt dodatkowej osoby w ośrodku jest dodatkowo płatny: osoba dorosła 20zł/doba, dzieci bezpłatnie.

III OPIEKA I ZASADY KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW

 1. Pacjenci w trakcie turnusu mają możliwość konsultacji u lekarzy specjalistów. Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. Centrum nie świadczy usług całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. W nagłych przypadkach konieczne jest wezwanie pogotowia ratunkowego.
 2. Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-19.00, w soboty od 8:00 do 14:00. Na zabiegi należy zgłaszać się zgodnie z wyznaczoną godziną. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może skutkować utratą zabiegu. W przypadku opuszczenia zajęć pobierana jest opłata 100% ceny nieodbytych zajęć. Pacjent nie ponosi kosztów terapii w przypadku odwołania zajęć w wyniku decyzji terapeuty.
 3. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 1. Fizjoterapeuta ma prawo odmówić wykonania świadczenia w przypadku wystąpienia przeciwwskazań do terapii.
 2. Pacjent  lub jego prawny opiekun  wyraża zgodę na proponowane zabiegi przez Centrum Rehabilitacji Kinesis. s.c.
 3. Fizjoterapeuta ma prawo wymagać od pacjenta przedłożenia wyników odpowiednich badań, jak również przeprowadzenia badań dodatkowych.
 4. Fotografowanie i filmowanie zajęć odbywa się tylko za zgodą terapeuty i Kierownictwa Centrum.
 5. Wprowadzanie obcych terapeutów na teren ośrodka może odbywać się wyłącznie za zgodą kierownictwa. W trakcie trwania turnusu chory nie może korzystać z terapii w innych ośrodkach.
 6. Nie można korzystać ze sprzętu poza godzinami terapii bez zgody i wiedzy terapeutów czy Kierownictwa. Korzystanie z bazy zabiegowej po zakończeniu pracy terapeutów jest zabronione.

IV PRAWA I OBOWIĄZKU PACJENTA

 1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:
  a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  b) świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  c) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  d) pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,
  e) pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.
 1. Do obowiązków pacjenta należy:
  a) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  b) posiadanie obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów ( szczególnie w sezonie jesienno-zimowym),
  c) posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń i terapii,
  f) przestrzeganie zaleceń lekarza i fizjoterapeuty,
  g) informować terapeutę o zmianach stanu i obrazu klinicznego podczas prowadzenia terapii,
  h) okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań ( USG, RTG, MRI i In.) jeśli fizjoterapeuta postawi taki wymóg,
  i) poinformowanie terapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach zabiegowych przed jak i w trakcie świadczenia usług,
  j) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C.
  k) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa p-poż oraz zasad BHP,
  l) nie przeszkadzanie i zakłócanie spokoju innym korzystającym z usług placówki,
  m) ze względów bezpieczeństwa zabrania się korzystania z telefonów komórkowych
  i nakazuje się wyłączenie dźwięku podczas rehabilitacji,
  n) nie spożywać obfitych posiłków minimum godzinę przed zabiegami,
  o) stawiać się na zabiegi w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu bądź środków odurzających,

 

V ZGŁOSZENIE REKLAMACJI I SZKODY UBEZPIECZYCIELOWI

 1. Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. wykonuje zabiegi na najwyższym poziomie i starannością zgodnie z aktualną wiedzą i doświadczeniem. W przypadku niezadowolenia ze świadczeń lub powstania szkody podczas wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych prowadzonych w Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. możliwe jest złożenie na piśmie reklamacji lub zgłoszenie szkody w Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C., ewentualnie przesłanie reklamacji pocztą listem poleconym na adres siedziby firmy. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od dnia ostatniego wykonanego zabiegu lub terapii.
 2. Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. ma 30 dni na ustosunkowanie się do roszczeń pacjenta od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uznania szkody Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. udostępnia poszkodowanemu polisę OC lub bezpośrednio zgłasza szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń .
 3. Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. posiada aktualne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.

VI PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. prowadzi dokumentację medyczną.
 2. Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. zastrzega sobie prawo do konsultacji na temat stanu pacjenta z lekarzem kierującym bądź innymi specjalistami.
 3. Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. może udostępnić dokumentację medyczną
  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie udzielonego wcześniej upoważnienia.
 4. Dane osobowe Gości są przetwarzane przez Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Gościom przekazywane jest szczegółowe pouczenie dotyczące przetwarzania ich danych osobowych.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Centrum Rehabilitacji KINESIS S.C. może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Centrum Rehabilitacji KINESIS.S.C., uregulowana należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne zniszczenia.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.